Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

• Informace pro rodiče k provozu mateřské školy od 12.4.2021 •

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 se MŠ otevírá pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti, jejichž zákonní zástupce jsou:   

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil,  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Děti budou rozděleny do tříd v maximálním počtu 15, skupiny budou oddělené ve třídách i při pobytu na zahradě.

Povinné testování bude probíhat dle pokynů MZd každé pondělí a čtvrtek.

V MŠ budou prostory pro testování označené (prostor šatny jedné ze tříd).

Zákonný zástupce obdrží od pedagogů test (typ LEPU MEDICAL), který provede dle instrukcí a vyčká po dobu 15 minut ve venkovních prostorách na výsledek.

V případě negativního výsledku testu zákonný zástupce podepíše formulář o proběhnutí testu, v případě pozitivního výsledku bude poučen o dalším postupu.

Pokud dítě do MŠ přivede jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí se prokázat písemným souhlasem zákonného zástupce k provedení testu.

Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly onemocnění COVID19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RTPCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být písemně doložena (např. kopií pozitivního výsledku testu s datem).

Celá situace je nejen pro nás, ale i pro vás a vaše děti nová a budeme se snažit o co nejhladší průběh příchodu do MŠ. Prosíme vás o trpělivost a shovívavost.