Všeobecné informace

Historie a stručný popis naší MŠ

Naše MŠ

Naše MŠ byla otevřena v roce 1990 a je umístěna v klidném prostředí na konci sídliště Petrovice nad chráněnou krajinnou oblastí Botiče.

Před několika lety prošla budova MŠ velkou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení fasády, …) a v roce 2020 proběhla výměna oplocení školní zahrady. Další úpravy a modernizaci celého areálu naší MŠ již aktivně plánujeme.

Zahrada MŠ poskytuje dětem dobré vyžití při jejich hrách i vzdělávacích aktivitách v klidném přírodním prostředí a její součástí je i několik hřišť pro jednotlivé třídy.

Vedle zahrady je uměle vytvořený svah, který děti využívají především k zimním sportům.

Všechny třídy naší mateřské školy jsou vybaveny funkčním nábytkem, kvalitními hračkami a pomůckami.

O stravování dětí během jejich pobytu v MŠ se stará naše vlastní kuchyně. Dětem je tak poskytována plnohodnotná a vyvážená strava a samozřejmě dbáme i na jejich pitný režim.

Vzdělávání dětí

Naše mateřská škola je v současné době šestitřídní, tři třídy jsou smíšené pro děti 3-5 leté a tři třídy jsou pro nejstarší děti, které se připravují na vstup do základní školy.

O děti se u nás starají učitelky s vysokoškolským a středoškolským pedagogickým vzděláním.

MŠ připravuje „Školní vzdělávací program“ se zaměřením na hudební a estetickou výchovu s prvky zdravého životního stylu, který vychází z „Rámcového vzdělávacího programu“. Dále obsahuje ucelený program logopedické prevence a grafomotoriky. Školní vzdělávací program je k dispozici ve všech třídách a šatnách, kde je možné do něj nahlédnout. Veškeré aktivity dětí obsahují prvky hry a tvořivosti.

Provozní zaměstnanci tvoří stálý a přátelský kolektiv, který přispívá k dobré atmosféře v rámci celé MŠ. Našim záměrem je vytvoření radostného a podnětného prostředí, ve kterém děti získají přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou ze škol zapojených do projektu „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Šablony I MŠ Jakobiho

Projekt Šablony I MŠ Jakobiho byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.7.2023 – 30.6.2025.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006857

Projekt Šablony I MŠ Jakobiho byl spolufinancován Evropskou unií