Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

1. ÚVOD

Mateřská škola Praha – Petrovice, příspěvková organizace, správce osobních údajů (dále jen „správce“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat občany, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů, případně o okolnostech zpracování osobních údajů jejich nezletilých dětí, u kterých subjekty údajů vykonávají rodičovskou zodpovědnost. Správce je povinen informovat subjekty údajů na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení“).

Tento dokument je dostupný na internetových stránkách školy www.msjakobiho.cz.

2. INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A NAKLÁDÁNÍ S NIMI

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Mateřská škola Praha – Petrovice, příspěvková organizace

Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Statutární zástupce správce:

Veronika Brnová, DiS., ředitelka školy

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk, jednatel

Švamberk NET, s.r.o.
Bořetická 4098/11, Židenice, 628 00 Brno
IČ: 64506584
e-mail: svamberk@poverenec.info
IDDS: g9f52w8

Účely, v rámci kterých budou osobní údaje správcem zpracovávány:

Účelem neboli důvody, proč správce zpracovává osobní údaje, jsou:

– Evidence dětí navštěvujících mateřskou školu

– Zajištění výchovy a předškolního vzdělávání dětí

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje, jelikož je to nezbytné pro splnění právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Tyto povinnosti vyplývají z následujících právních předpisů:

– Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon

– Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zákonů ČR získávat od správce osobní údaje. Příjemci jsou definováni v jednotlivých záznamech o zpracování osobních údajů, které jsou uloženy u správce.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou součástí spravované dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v Dokumentu č.j. 4/18 (Spisový a skartační řád).

3. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČI OSOBNÍCH ÚDAJŮ VAŠICH DĚTÍ

Jako subjekt údajů máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašich dětí, pro které vykonáváte rodičovskou zodpovědnost. Práva můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole 4.

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů nebo Vašich dětí, máte právo na jejich opravu.

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají Vás nebo Vašich dětí, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.

Správce je povinen poskytnout Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za případné další kopie však je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům, které správci vznikly s možnými výjimkami dle článku 12, odstavec 5 Nařízení.

Požádáte-li o zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

– jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit (pokud zjistíte v osobních údajích nepřesnost, doporučuje se využít práva na opravu);

– že zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete jen omezení jejich použití;

– že správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

– zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy odůvodňuje-li správce zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní), nebo

– zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňuje-li správce zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany;

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Nařízení. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

• Právo na výmaz osobních údajů

Toto Vaše právo je omezeno některými platnými zákony ČR (viz bod „Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů“ v kapitole 2.). Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

4. JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA UVEDENÁ V KAPITOLTE 3

• Způsob uplatnění práv

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to níže uvedenými způsoby:

– písemně dopisem zaslaným na adresu správce, na obálku, prosím, zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“ nebo

– elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu ms.jakobiho@volny.cz.

Upozorňujeme na to, že práva uvedená v kapitole 3 nelze uplatnit telefonicky či ústně.

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu osobních údajů, prosím, uveďte následující:

– svoji totožnost,

– specifikujte, jaké právo uplatňujete,

– případně doplňte další Vaše požadavky.

• Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

Jako správce jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdyby Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je správce oprávněn odmítnout vyhovět žádosti.

5. INFORMACE O PROHLÍŽENÍ OBSAHU VLOŽENÉHO Z JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK

Články na těchto našich internetových stránkách mohou zahrnovat vložený obsah (např. videa, obrázky, texty atd.) z jiných webových stránek. Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejně, jako kdybyste přímo navštívili tyto jiné webové stránky. Ty pak mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookies, využívat další sledování třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem. Správu ani zpracování těchto údajů nemůžeme nijak ovlivnit.