Aktuální informace

Aktuální informace

Oznámení o změně ve vedení MŠ

• Oznámení o změně ve funkci ředitelky MŠ •

Vážení rodiče ,

MŠ oznamuje, že od 1.4.2021 je nově jmenovanou ředitelkou paní Veronika Brnová, DiS..

Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

• Informace pro rodiče k provozu mateřské školy od 12.4.2021 •

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 se MŠ otevírá pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti, jejichž zákonní zástupce jsou:   

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil,  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Děti budou rozděleny do tříd v maximálním počtu 15, skupiny budou oddělené ve třídách i při pobytu na zahradě.

Povinné testování bude probíhat dle pokynů MZd každé pondělí a čtvrtek.

V MŠ budou prostory pro testování označené (prostor šatny jedné ze tříd).

Zákonný zástupce obdrží od pedagogů test (typ LEPU MEDICAL), který provede dle instrukcí a vyčká po dobu 15 minut ve venkovních prostorách na výsledek.

V případě negativního výsledku testu zákonný zástupce podepíše formulář o proběhnutí testu, v případě pozitivního výsledku bude poučen o dalším postupu.

Pokud dítě do MŠ přivede jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí se prokázat písemným souhlasem zákonného zástupce k provedení testu.

Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly onemocnění COVID19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RTPCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být písemně doložena (např. kopií pozitivního výsledku testu s datem).

Celá situace je nejen pro nás, ale i pro vás a vaše děti nová a budeme se snažit o co nejhladší průběh příchodu do MŠ. Prosíme vás o trpělivost a shovívavost.

Informace k antigenním testům

• Podrobný návod pro provádění antigenních testů v naší MŠ •

Vážení rodiče,

aby byl postupný návrat vašich dětí do MŠ co nejsnazší, připravili jsme pro vás v souladu s metodikou MŠMT přehledný návod, jak snadno a správně děti při příchodu do MŠ otestovat.

Jak jsme vás již informovali, v naší MŠ máme pro testování k dispozici antigenní testy typu LEPU MEDICAL, a proto je i uvedený postup sestavený právě pro tyto testovací sady.

Průběh testování:

1. Před testováním si testované dítě a jeho zákonný zástupce vydezinfikují ruce.
2. Dohlížející osoba informuje testované dítě a jeho zákonného zástupce o průběhu odběru.
3. Od dohlížející osoby obdrží zákonný zástupce testovaného dítěte jednu testovací sadu, kterou rozbalí a připraví všechny komponenty.
4. Zákonný zástupce provádí odběr dle následujících pokynů:
• Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky testovaného dítěte a jemně 5krát otočena. Následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
• Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení odběru.
5. Dle pokynů dohlížející osoby pokračuje zákonný zástupce testovaného dítěte krokem vyhodnocení testu:
• otevírá vyhodnocovací kartu;
• vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A);
• odstraňuje lepicí proužek;
• dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (pozor – všechny předchozí kroky tohoto bodu i krok následující jinak provádí výhradně zákonný zástupce testovaného dítěte);
• otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
7. Testované dítě i jeho zákonný zástupce vyčkají po tuto dobu ve venkovních prostorách MŠ na výsledek.

Co bude následovat po vyhodnocení testů:

• Pokud bude výsledek testu negativní, podepíše zákonný zástupce formulář o proběhnutí testu a testované dítě se může zúčastnit prezenční výuky v MŠ.
• Pokud bude výsledek testu pozitivní, bude zákonný zástupce testovaného dítěte poučen o dalším postupu a oba musí následně prostory MŠ co nejdříve opustit.
• Pokud bude výsledek testu nečitelný/chybný, musí se test provést znovu.

MŠMT připravilo pro provádění antigenních testů také instruktážní letákinstruktážní video (odkazy platí pro testy typu LEPU MEDICAL, které budeme v naší MŠ používat). Tyto materiály sice nejsou přímo cílené na testování dětí jejich zákonnými zástupci v mateřských školách, ale postup a princip testování je u odběrů zákonnými zástupci dětí v MŠ i u samoodběrů např. žáky ZŠ (jak je to prezentováno na letáku a ve videu) zcela shodný. Proto vám doporučujeme si i tyto materiály MŠTM předem prostudovat.

Kompletní metodiku k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 a veškeré informace např. o povinném testování s tím spojené pak v případě zájmu najdete přímo na stránkách MŠMT.

Na návrat vašich dětí do naší MŠ se už teď moc těšíme a vám předem děkujeme, že nám veškerá úskalí s tím spojená pomůžete zvládnout!

Platby za měsíc březen

• Informace pro rodiče k platbám za měsíc březen •

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy z nařízení vlády ČR po celý měsíc březen se školné ani stravné za tento měsíc neplatí.

Zápis do MŠ Jakobiho pro školní rok 2021/22

• Informace pro rodiče o zápisu do MŠ •

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí rozšíření onemocnění Covid – 19, vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2021/2022.

Zápis do mateřské školy Jakobiho bude probíhat bezkontaktně – elektronickou formou.

Registrace do systému je nutná od 1.4. do 7.5.2021.

Odkaz k přihlášení do systému: https://zapisdoms-praha.praha.eu/ .

Příjem přihlášek bude probíhat od 3.5. do 15.5.2021.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:

a) Osobně do budovy MŠ Jakobiho v zalepené obálce ve dnech od 3.5. do 6.5. 2021 od 7 do 17 hodin (do připravené sběrné schránky)

b) Datovou schránkou do datové schránky MŠ Jakobiho j3hqtzb do 15.5.2021

c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz do 15.5.2021

d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 15.5.2021

Upozornění: Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Pro školní rok 2021/2022 se přijímají děti, které dovrší do 31.8.2021 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 – Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 – Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy.

Informace pro rodiče předškoláků

• Upozornění na změnu doby vyzvedávání materiálů pro distanční výuku •

Vážení rodiče ,

chceme vás upozornit na změnu doby vyzvedávání připravených materiálů k povinnému předškolnímu vzdělávání v době úplného uzavření mateřské školy.

Materiály pro distanční výuku budou k dispozici každou středu od 9 do 11 hodin v šatnách předškolních tříd Jablíčko, Třešničky a Berušky.

V tutéž dobu můžete vypracované materiály také vracet.

Děkujeme.